Gyakran ismételt kérdések

Mi a fizetési meghagyás?

Az elektronikus fizetési meghagyás (rövidítve „fmh”) egy új, gyors, peren kívüli eszköz arra, hogy az Ön követelése pereskedés nélkül végrehajthatóvá váljon. A korábbi szabályozás szerint a bíróságok feladatkörébe tartozott a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmek elintézése. Ez hosszadalmassá tette már a kérelem benyújtására való felkészülést is, hiszen minden egyes iratot több példányban le kellett másolni, a kérelmet postai úton vagy személyesen kellett benyújtani a bírósághoz, ahol a manuális feldolgozás után hetek múlva, nem ritkán több, mint egy hónap múlva került a bírók asztalára a kérelem.
2010. július 1-től azonban közjegyzői hatáskörbe került az eljárás, egyúttal még fontosabb újítás, hogy az elektronikus eljárásban három napra csökkent a kérelem elbírálásának határideje.
Kizárólag fizetési meghagyás útján érvényesíthető a pénz fizetésére irányuló lejárt követelés, ha a kötelezettnek van ismert belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve székhelye, és amelynek összege nem haladja meg a hárommillió forintot.
A hárommillió forintot meghaladó követelések esetén is legjobb megoldás az elektronikus fizetési meghagyás.

Mi az eljárás menete?

On-line felületünkön vagy a területi irodákban személyesen megjelenve küldheti be a követelés adatait, vagy teheti fel kérdéseit.
Személyesen kell megadni a követelés érvényesítésére szolgáló ügyvédi meghatalmazást. Az ügyvédi közreműködésre azért van szükség, mert jogi személyek (pl. cégek) csak elektronikus úton kezdeményezhetik a fizetési meghagyásos eljárást, amelyhez minősített elektronikus aláírás szükséges. A meghatalmazás birtokában az eljáró jogi képviselő önállóan állítja össze a kérelmet, és elektronikus aláírásával ellátva nyújtja be a Magyar Országos Közjegyzői Kamara e-fmh rendszerébe.
A közjegyző három napon belül intézkedik az ügyben, a kötelezettnek postai úton kézbesíti a fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet.
Amennyiben a kötelezett részéről ellentmondás nem érkezik, úgy a követelés végrehajthatóvá nyilvánítja.

Mennyibe kerül az eljárás?

A fizetési meghagyásos eljárásért eljárási díjat és ügyvédi munkadíjat kell fizetni. Az eljárási díj alapja a pénzkövetelés eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül számított értéke (díjalap). Ha a fél egy eljárásban egy jogviszonyból eredő több igényét vagy több jogviszonyból eredő igényeit érvényesíti, a pénzkövetelés értékének megállapításakor – a járulékok figyelmen kívül hagyásával – az előterjesztett igények együttes értékét kell figyelembe venni.
Az eljárási díj mértéke az alapeljárásban 3%, de legalább 8000 forint és legfeljebb 300 000 forint. Az alapeljárásban a díj mértéke nem lehet kevesebb annyiszor 1600 forintnál, mint ahány fél van. Az eljárási díjat a jogosult az eljárás megindításakor köteles előlegezni, de a fizetési meghagyás által a kötelezett viseli végül a költségeit, azaz minden felmerült költséget (beleértve az ügyvédi díjat is) köteles megtéríteni a jogosultnak, ezen költségek ugyanis a végrehajtható meghagyás részévé válnak.
Az ügyvédi munkadíj általában az eljárási díj mértékéhez igazodik, azonban rendszerint minimálisan egy órás díj felszámításával. Amennyiben a kötelezett nem teljesít önként, a végrehajtás elrendeléséért díjat kell fizetni, melynek mértéke a díjalap 1%-a, de legalább 8000 forint, legfeljebb 150 000 forint. A végrehajtási díjat a végrehajtást kérő előlegezi és az adós viseli. A végrehajtási díjat végrehajtási költségként kell behajtani.
Amennyiben állandó gondja van a nem fizető ügyfelekkel, célszerű átalánydíjas megbízást adni az ügyvédi irodának, így fizetési meghagyásos ügyekben tartósan rendelkezésére áll a képviselő, és gyorsan reagál a fizetési késedelmekre. A témában dolgozó ügyvédeket megyék szerint ezen a honlapon keresztül érheti el.

Milyen iratokat kell vinnem?

A követelés alapjául szolgáló minden iratot (pl. szerződés, számla, tartozás elismerő nyilatkozat stb) gyűjtsön össze, beleérte a kötelezettnek esetleges küldött felszólításokat is. Ha nincsen semmilyen írásos bizonyítéka, a fizetési meghagyásos eljárás akkor is lefolytatható, ilyen esetben egyéb bizonyítékok (pl. tanú) segíthetik az igényérvényesítést.
Az eljáró ügyvéd ügyfél azonosításra köteles, ezért személyi azonosító okmányait, illetve cég esetén aláírási címpéldányát, vagy aláírásmintáját hozza magával.

Mikorra látok valamit a követelésemből?

A közjegyző a fizetési meghagyást legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított három munkanapon belül bocsátja ki. A fizetési meghagyás ellen a kötelezett annak kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a közjegyzőnél ellentmondással élhet.
Optimális esetben tehát, a postázást is beleszámítva, és azzal a feltételezéssel élve, hogy a kötelezett átveszi a közjegyzőtől érkező levelet, körülbelül három hét alatt jogerős fizetési meghagyás lehet az Ön kezében. Ha a kötelezett nem veszi át a küldeményt, úgy az eljárás késedelmet szenvedhet, azonban ez nem jelenti azt, hogy ebben az esetben ne lehetne jogerős a fizetési meghagyás, ugyanis a postai úton megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a közjegyzőhöz „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Még ebben az esetben is jóval gyorsabb az eljárás, mint ahogy azt korábban tapasztalhattuk a bírósági eljárásban.
A jogerős fizetési meghagyás birtokában még hátra van a végrehajtás. Ennek szabályait egy külön pontban fejtjük ki.

Hogyan hajtható végre a jogerős fizetési meghagyás?

A végrehajtási kérelmet, valamint a biztosítási intézkedés iránti kérelmet az erre rendszeresített űrlapon, elektronikus úton kell benyújtani. A végrehajtási lap elektronikus közokiratként kerül kiállításra, és egy példányban, elektronikus úton, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara elektronikus rendszerén keresztül kerül megküldésre a végrehajtónak. A végrehajtó az elektronikus közokiratról papír alapú közokirati másolatot készít.
A végrehajtás elrendeléséért díjat kell fizetni, amelynek mértékéről már írtunk feljebb.
A végrehajtás tipikusan az adós bankszámlájára vezetett inkasszóval kezdődik, de az adós bármely vagyona végrehajtás alá vonható az eljárást szabályozó törvényi feltételekkel.

Ki képvisel az eljárásban?

Feltöltés alatt.

Milyen követelésekre nem alkalmas az elektronikus fizetési meghagyásos eljárás?

Nem érvényesíthető a követelés fizetési meghagyás útján, ha még nem lejárt követelésről van szó, ha nem pénzbeli követelésről van szó. Akadály az is, ha a kötelezettnek nincs ismert belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve székhelye vagy képviselete (a továbbiakban együtt: idézési címe) és nem lehet érvényesíteni ilyen formában a munkaviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból, közszolgálati jogviszonyból, szolgálati jogviszonyból, szövetkezeti tag munkaviszony jellegű jogviszonyából és a bedolgozói jogviszonyból eredő követeléseket.
Vannak olyan esetek, amikor lehet ugyan fizetési meghagyás iránti eljárást kezdeményezni, de a felszámolási eljárás olcsóbb, vagy hatásosabb eszköz.
Ennek eldöntését bízza az eljáró ügyvédre.

Egyéb jogos eszközök az igényérvényesítésre

Felszólító levél, peren kívüli megállapodás, peres eljárás, felszámolási eljárás kezdeményezése. Az eljáró ügyvédeket közvetlenül is hívhatja, és kikérheti tanácsukat a konkrét ügyben, így biztos lehet benne, hogy az adott helyzetre vonatkozó leggyorsabb, legelőnyösebb jogi megoldást kínálják Önnek.