Az eurÓpai fizetÉsi meghagyÁsos eljÁrÁs

Az európai fizetési meghagyás olyan jogosultak igényérvényesítését könnyíti meg, akiknek az adósa valamely külföldi (uniós) országban van. A jogosult ugyanis saját országában nyújthatja be a kérelmet.

Az eljárás az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó, Dánia kivételével.

Az európai fizetési meghagyás kizárólag a határon átnyúló ügyekre alkalmazandó. A jogosultnak továbbra is jogában áll a nemzeti jogban előírt eljárást igénybe venni, továbbá az olyan eljárási kérdésekben, amelyekről a 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletrendelet kifejezetten nem rendelkezik, a nemzeti jogot kell alkalmazni.

Az eljáró ügyvéd a közjegyzőhöz nyújtja be a kérelmet. (Ügyvédek)

Európai fizetési meghagyás útján lejárt pénzkövetelés érvényesíthető.

Nem alkalmazható közigazgatási jogkörben okozott károk megtérítése iránti igények, a házassági vagyonjogon és az öröklési jogviszonyon alapuló igények, valamint a szerződésen kívüli kötelmekből eredő követelések érvényesítésére.

Alkalmazásának előfeltétele, hogy az ügy határon átnyúló jelleggel bírjon. Az ügy attól minősül határon átnyúló jellegűnek, ha legalább az egyik fél a hatóságként eljáró közjegyző (akihez a kérelmet benyújtja az ügyvéd) székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban rendelkezik állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel. Magyar (értve ez alatt a Magyar Köztársaságban állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkezőt) vagy 3. állambeli jogosult magyar kötelezett ellen kizárólag magyar fizetési meghagyásos eljárást, az EU-s (értve ez alatt – Magyarország és Dánia kivételével – az Európai Unió tagállamában állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkezőt) jogosult magyar kötelezettel szemben magyar és európai fizetési meghagyásos eljárást is, a magyar, az EU-s és a 3. állambeli jogosult az EU-s kötelezettel szemben, valamint az EU-s jogosult a 3. állambeli kötelezettel szemben pedig csak európai fizetési meghagyásos eljárást indíthat – természetesen a joghatósági szabályok tiszteletben tartása mellett. A magyar vagy 3. állambeli jogosult magyar közjegyző előtt a 3. állambeli kötelezettet nem vonhatja eljárás alá.

Az európai fizetési meghagyásos eljárás ugyanúgy kérelemre indul, mint a magyar. A kérelmét a területileg illetékes ügyvéd formanyomtatványon nyújtja be.

Az eljárási díj mértéke a főkövetelés tőkeösszegének (több főkövetelés esetén ezek együttes tőkeösszegének) a 3 %-a, de legalább 5000 Ft és legfeljebb 300 000 Ft. Ha az eljárásban 5-nél több fél vesz részt, a díj minimális mértéke annyiszor 1000 Ft, ahány fél van (a 3 %-os mértéket és a 300 000 Ft-os maximumot a szabály nem érinti). A külföldi pénznemű főkövetelés jegybanki középárfolyamon számított forintértéke után kell a díjat megfizetni.

Az európai fizetési meghagyás kibocsátása

A jogi képviselő kérelmére a lehető leghamarabb és általában a kérelem benyújtását követő 30 napon belül kibocsátja az európai fizetési meghagyást a közjegyző. A közjegyző egyúttal megküldi a kötelezettnek az ellentmondás benyújtására alkalmas formanyomtatványt is.

Végrehajtás

Ha a végrehajtást más tagállamban kérik, akkor a Magyarországon kiállított végrehajthatónak nyilvánított európai fizetési meghagyás alapján a többi tagállamban (kivéve Dániát) közvetlenül lehet kérni a végrehajtás elrendelését. Ha a Magyarországon kibocsátott európai vagy magyar fizetési meghagyás alapján Magyarországon kérik a végrehajtást, arra a Vht.-t kell alkalmazni, és végrehajtási lapot kell kiállítani.
Ezzel szemben a magyar jogerős fizetési meghagyás más tagállamban történő végrehajtása esetén három mód közül választhat a jogosult:
1. tanúsítvány kiadását kéri , és ez alapján kérhet más tagállamban végrehajtást; vagy
2. a magyar meghagyást elismerteti a másik tagállamban annak nemzeti joga szerint és ezután kéri a végrehajtást; vagy
3. kéri a magyar közjegyzőt, hogy nyilvánítsa a meghagyást európai végrehajtható okiratnak és állítson ki tanúsítványt amely alapján más tagállamban kérhető közvetlenül a végrehajtás.
Az európai végrehajtható okirat tanúsítványáért díjat kell fizetni, amely az eljáró közjegyzőt illeti.

VISSZA A LAP TETEJÉRE | VISSZA A KEZDŐLAPRA


A fizetesi-meghagyas.hu nem a közjegyzői kamara oldala és is nem ügyvédi honlap. A honlapon olyan ügyvédek hírdetését találja meg, akik az elektronikus fizetési meghagyásos eljárásban jártasak. Jogi szolgáltatást, így pl. fizetési meghagyásban való közreműködést a honlapot szerkesztő cég nem nem végez, és az ügyvédi munkadíjból nem is részesül. Nem csak a honlapon szereplő ügyvédek jogosultak a fizetési meghagyásos eljárásban jogi szolgáltatást végezni. Valamennyi magyarországi ügyvéd elérhetőségét megtalálja a www.magyar ugyvedi kamara.hu oldalon.

A fenti gombra kattintva töltheti ki az online nyomtatványt! Az űrlap kitöltése nem megbízás, elküldésével semmilyen anyagi vagy egyéb kötelezettséget nem vállal.