ellentmondÁS fizetÉSI MEGHAGYÁSSAL SZEMBEN

15 napja van...

A fizetési meghagyás ellen a kötelezett annak kézbesítésétől számított tizenöt napon belül ellentmondással élhet. Ha az ellentmondás a fizetési meghagyásnak csak valamely része vagy rendelkezése ellen irányul, a fizetési meghagyásnak az ellentmondással nem érintett része (rendelkezése) jogerőre emelkedik.

Ha a kötelezett jogi személy, pl. gazdasági társaság, az ellentmondást csak minősített elektronikus aláírással ellátva, on-line lehet benyújtani. Az ellentmondás benyújtásának leggyorsabb módja, ha a bal oldali űrlapon keresztül kezdi meg a folyamatot.

Naponta több száz fizetési meghagyás emelkedik jogerőre és válik végrehajthatóvá amiatt, hogy a kötelezett elmulasztja vagy nem megfelelően terjeszti elő az ellentmondást. Cégek nem terjeszthetik elő az ellentmondását sem papír alapon, sem egyszerű e-mailben, sem pedig a közjegyzőnél történő szóbeli bejelentéssel. A fizetési meghagyással foglalkozó ügyvédek minősített elektronikus belépést követően jogosultak a közjegyzői kamara rendszerében az ellentmondást azonnal benyújtani, és az ellentmondás benyújtását igazoló okiratmásolatot máris az Ön rendelkezésére bocsátani. A fizetési meghagyás megfelelő ellentmondás esetén nem válik jogerőssé és végrehajthatóvá. Hogy az ellentmondás szabályszerű és időben benyújtott legyen, vegye igénybe erre szakosodott ügyvédek közreműködését: Fizetési meghagyással foglalkozó ügyvédek

Ha elmulasztotta a 15 napot

Az ellentmondásra nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem terjeszthető elő, ennek tárgyában az ügyben eljáró közjegyző dönt. Az igazolási kérelemnek az ellentmondást is tartalmaznia kell, és elő kell adni a mulasztás okát, és azokat a körülményeket, amelyek a kötelezett vétlenségét alátámasztják.

VISSZA A LAP TETEJÉRE | VISSZA A KEZDŐLAPRA

Részletfizetés, fizetési halasztás

Ilyen kérelem előterjesztésére az ellentmondásra nyitva álló határidőn belül van lehetőség. Nem tekinthető a fizetési meghagyás megtámadásának, ha a kötelezett csak a fizetésre halasztás vagy részletfizetés engedélyezését kéri. A közjegyző a kötelezett részére, indokolt kérelme alapján, kivételesen fizetésre halasztást vagy részletfizetést engedélyezhet, ha ez a felek méltányos érdekeinek mérlegelése alapján vagy a kötelezettség természetére való tekintettel indokoltnak mutatkozik. A közjegyző a kérelem elbírálásánál figyelembe veszi a feleknek az ügy vitelében megnyilvánult jó- vagy rosszhiszeműségét is. Részletekben való teljesítés engedélyezése esetében bármely részlet megfizetésének elmulasztása esetében az egész tartozás esedékessé válik. A közjegyző az ilyen kérelemről történő értesítés kézbesítésével egyidejűleg felhívja a jogosultat, hogy 8 napon belül nyilatkozzék a kérelemben foglaltakra. Ha a jogosult a határidőt elmulasztja, úgy kell tekinteni, hogy a jogosult a kötelezett kérelmének teljesítését nem ellenzi.

VISSZA A LAP TETEJÉRE | VISSZA A KEZDŐLAPRA

Ha már megfizette a követelést

Ha a kötelezett az ellentmondásban arra hivatkozik, hogy az érvényesített követelést a fizetési meghagyás kézbesítését megelőzően már teljesítette, a közjegyző az ellentmondásról szóló értesítés kézbesítésével egyidejűleg felhívja a jogosultat, hogy tizenöt napon belül nyilatkozzék a közjegyzőnek a követelés fennállásáról. A kötelezettnek - ha a teljesítésről bizonylatot kapott, vagy a teljesítést egyedi azonosítóval rendelkező pénzügyi művelettel hajtotta végre - az ellentmondásban meg kell jelölnie a bizonylat sorszámát és keltét, illetve a pénzügyi művelet azonosítóját (tranzakcióazonosító, befizetőazonosító stb.) és időpontját.

Ha a jogosult a kötelezett állítását elismeri, vagy a felhívásra nem nyilatkozik, a közjegyző az eljárást megszünteti, ha pedig a jogosult a kötelezett állítását vitatja, akkor a bírósághoz teszi át az ügyet. Ha a jogosult a kötelezett nyilatkozata alapján a fizetési meghagyásban érvényesített követelését leszállítja, a bíróság a tárgyalást csak erre a követelésre tűzi ki.

Nem tekinthető a fizetési meghagyás megtámadásának, ha a kötelezett arra hivatkozik, hogy az érvényesített követelést a fizetési meghagyás kézhezvételét követően teljesítette; ebben az esetben a meghagyás az ellentmondásra nyitva álló határidő utolsó napját követő napon jogerőre emelkedik. A kötelezettnek - ha a teljesítésről bizonylatot kapott, vagy a teljesítést egyedi azonosítóval rendelkező pénzügyi művelettel hajtotta végre - a nyilatkozatban meg kell jelölnie a bizonylat sorszámát és keltét, illetve a pénzügyi művelet azonosítóját (tranzakcióazonosító, befizetőazonosító stb.) és időpontját.

A közjegyző a kötelezett nyilatkozatának beérkezését követően e nyilatkozatról szóló értesítés kézbesítésével egyidejűleg felhívja a jogosultat, hogy tizenöt napon belül nyilatkozzék a követelés fennállásáról. Ha a jogosult a kötelezett állítását elismeri, vagy a felhívásra nem nyilatkozik, a közjegyző a jogerősítési záradékban feltünteti, hogy a követelés - vagy annak a nyilatkozattal, illetve az elismeréssel érintett része - tárgyában végrehajtásnak nincs helye.

VISSZA A LAP TETEJÉRE | VISSZA A KEZDŐLAPRA

Ha nem vette át a fizetési meghagyást

A postai úton megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a közjegyzőhöz „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot - az ellenkező bizonyításáig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Ha a fizetési meghagyást a kötelezett nem vette át, és ezért azt a a fentiek alapján kézbesítettnek kell tekinteni, a végrehajtható okirat kézbesítésétől számított tizenöt nap alatt a kötelezett ellentmondással élhet.

Az ellentmondás előterjesztésével egyidejűleg a kötelezett köteles a végrehajtás során felmerült, a jogosult által előlegezett költségeket a jogosultnak megfizetni, illetve közjegyzői bizalmi őrzésbe vagy bírói letétbe helyezni vagy a végrehajtónál megfizetni. Ha ezt a kötelezett az ügyben eljáró közjegyzőnél szükség esetén okirattal nem igazolja, a közjegyző az ellentmondást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ellenkező esetben a végrehajtási eljárást felfüggeszti. A végrehajtás során az ellentmondás előterjesztéséig felmerült költségeket a kötelezett viseli, kivéve, ha a kézbesítési vélelmet megdönti.

Ha a jogerős fizetési meghagyást tartalmazó iratot végrehajtói kézbesítés útján kézbesítették, a fenti szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ellentmondás előterjesztésre nyitva álló határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a jogerős fizetési meghagyást tartalmazó irat végrehajtói kézbesítése a külön jogszabály szerint eredményesen megtörtént.

VISSZA A LAP TETEJÉRE | VISSZA A KEZDŐLAPRA

Ügyvédeink elérhetőségeit megyék szerint elérheti itt: Fizetési meghagyással foglalkozó ügyvédek


A fizetesi-meghagyas.hu nem a közjegyzői kamara oldala és is nem ügyvédi honlap. A honlapon olyan ügyvédek hírdetését találja meg, akik az elektronikus fizetési meghagyásos eljárásban jártasak. Jogi szolgáltatást, így pl. fizetési meghagyásban való közreműködést a honlapot szerkesztő cég nem nem végez, és az ügyvédi munkadíjból nem is részesül. Nem csak a honlapon szereplő ügyvédek jogosultak a fizetési meghagyásos eljárásban jogi szolgáltatást végezni. Valamennyi magyarországi ügyvéd elérhetőségét megtalálja a www.magyar ugyvedi kamara.hu oldalon.

Tartalomjegyzék
     
  15 napja van az ellentmondás benyújtására
     
  Ha elmulasztotta az ellentmondás benyújtását
     
  Részletfizetés, fizetési halasztás
     
  Ha már megfizette a követelést
     
  Ha nem vette át a fizetési meghagyást
     
  Fizetési meghagyással foglalkozó ügyvédek

 

Ellentmondás fizetési meghagyásra

A fenti gombra kattintva töltheti ki az online nyomtatványt! Az űrlap kitöltése még nem minősül az ellentmondás benyújtására vonatkozó ügyvédi megbízásnak! Az illetékes ügyvédi iroda az űrlap beküldése után felveszi Önnel a kapcsolatot, és csak ezt követően kerülhet ellentmondása a közjegyzőhöz.

A fizetesi-meghagyas.hu nem a közjegyzői kamara oldala, és nem ügyvédi honlap. A honlapon olyan ügyvédek elérhetőségét találja meg, akik az elektronikus fizetési meghagyásos eljárásban - vagy az ezzel szemben benyújtható ellentmondás elintézésben - több éves tapasztalattal rendelkeznek. Az így benyújtott ellentmondásra tekintettel a fizetési meghagyás biztosan nem emelkedik jogerőre.

Jogi szolgáltatást, így pl. fizetési meghagyásban való közreműködést a honlapot szerkesztő cég nem nem végez, és az ügyvédi munkadíjból nem is részesül.

Nem csak a honlapon szereplő ügyvédek jogosultak a fizetési meghagyásos eljárásban jogi szolgáltatást végezni. Valamennyi magyarországi ügyvéd elérhetőségét megtalálja a www.magyar ugyvedi kamara.hu oldalon.

A Magyar Közjegyzői Kamara oldala a www.mokk.hu címen érhető el.